ദാരിദ്ര്യവും സ്ത്രീകളുടെ ഉപജീവനസാധ്യതകളും കേരളത്തിൽ: രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങൾ തമ്മിലൊരു താരതമ്യം
RULSG-E-SeriesNo1-Mal